Čo by Vás nemalo prekvapiť

Do väčšiny pobytových miest počas leta zabezpečujeme pravidelnú autobusovú dopravu. Nástupným a výstupným miestom je Prešov. Ďalej je možno využiť nástupné miesta tzv. hornej trasy: SNV, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica, Zvolen alebo dolnej trasy: Košice, Tornaľa, Rimavská Sobota, Lučenec. Podobne, ako doprava na pobytové miesto je riešený aj odchod z pobytu. Hodiny odchodov sú vždy stanovené tak, aby príchod do pobytových miest bol vždy druhý deň v ranných resp. dopoludňajších hodinách (8-12 hod). Doprava do stredísk je riešená kyvadlovou formou, tzn., že autobusy dopravia klientov na miesta pobytu v dopoludňajších hodinách a po povinnej bezpečnostnej prestávke sa vo večerných hodinách vracajú späť na Slovensko s klientmi z predchádzajúcich turnusov. Doprava je zabezpečená vo väčšine prípadov priamo k objektu ubytovania, pokiaľ to miestne podmienky dovoľujú.  Batožinu si odnášajú klienti od autobusu k ubytovaniu sami.
Odchody zo stredísk sú vo väčšine prípadov naplánované na podvečerné hodiny, príchod na Slovensko je potom druhý deň v ranných resp. dopoludňajších hodinách. Vzhľadom k nepredvídateľným okolnostiam, ktoré sa môžu vyskytnúť v doprave (počasie, kontrola cestovných dokladov, technické problémy, preplnené cestné koridory a pod.) môže dôjsť k predĺženiu predpokladanej doby prepravy, prípadne ku zmene v hodine odchodu a príchodu. Napriek maximálnej snahe nemôže cestovná kancelária väčšinou tieto okolnosti ovplyvniť ani vylúčiť. Neodporúčame našim klientom dojednávať si dôležité rokovania alebo schôdzky v deň odchodu a príchodu. Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že prvý a posledný deň v cieľovom mieste zájazdu je určený ešte na prepravu, nie na samotnú rekreáciu. Z dôvodu zachovania priaznivej ceny dopravy môže dôjsť v rámci jedného autobusu k spojeniu viacerých pobytových miest.

Doprava do stredísk je u pobytových zájazdov zabezpečovaná autobusmi

 • Zahraničný autobus v plnej výbave: klimatizácia, WC, nápojový automat na prípravu teplých nápojov, chladnička s chladenými nápojmi, výsuvné a sklopné sedadlá, DVD prehrávač.
 • Zahraničný minibus vo výbave: klimatizácia,  sklopné sedadlá, DVD prehrávač. 
  Všetky vozidlá sú nefajčiarske. V priebehu cesty po 3-4 hodinách jazdy nasledujú bezpečnostné prestávky pre vodičov a hygienické zastávky pre cestujúcich. V čase zastávok si môžete zakúpiť občerstvenie za poplatok. V priebehu jazdy máte možnosť pozerať filmy. Nie vždy je možné vyriešiť rozdielne požiadavky cestujúcich na výber filmu a dobu prevádzky projekcie. Prosíme o vzájomnú toleranciu.
  Preprava pri pobytových zájazdoch má ráz pravidelnej autobusovej linky, kde sprievodca nie je súčasťou prepravných služieb.
  Miestenky na sedadlá si môžete zakúpiť priamo v cestovnej kancelárii a zasadacie poriadky sú pripravené pred odchodom s ohľadom k dátumu zakúpenia Vášho zájazdu. V rámci možností sa však snažíme vyhovieť vašim individuálnym požiadavkám, uvedeným v zmluve o zájazde, napr. na základe zdravotných dôvodov alebo rodinných a príbuzenských väzieb. CK v záujme udržania priaznivej ceny dopravy využíva celú kapacitu autobusu, tzn. aj posledný rad sedadiel.

Batožiny

Objem batožinových priestorov v autobusoch je limitovaný a autobusy nesmú byť z dôvodu bezpečnosti preťažené a ak chceme zároveň udržať prijateľnú kultúru cestovania, je nutné, aby klienti obmedzili počet a veľkosť prepravovaných batožín na rozumnú mieru. Povolené limity na dospelú osobu:

 • osobná batožina do maximálnej celkovej hmotnosti 20 kg
 • malá príručná batožina do autobusu o hmotnosti max. 2 kg

Všetky batožiny musia byť označené štítkom s menom klienta a miestom pobytu. Povinnosťou klienta je dohliadnuť na svoje batožiny v priebehu celej doby prepravy, obzvlášť pri prestupoch; cennosti neukladať do batožinového priestoru a nenechávať ich bez dozoru. Odporúčame klientom uzavrieť Komplexné cestovné poistenie v Európskej cestovnej poisťovni, ktoré zahrňuje poistenie batožiny a rieši prípadné jej poškodenie.

Nadlimitné batožiny

Batožiny, ktoré prevyšujú stanovené limity je možné prepraviť len, ak sú:

 • vopred objednané a potvrdené CK – poplatok 12 €/za každých 10 kg batožiny navyše
 • vopred neobjednané alebo nepotvrdené nadlimitné batožiny, zistené pri nástupe alebo v priebehu zájazdu, budú prepravené len v prípade voľného úložného priestoru, a to za poplatok 24 €. V opačnom prípade nebudú prepravené!

Objednanie a potvrdenie nadlimitnej batožiny sa vykonáva zásadne písomne prostredníctvom zmluvy o zájazde – v časti „Poznámky. “ 

Batožiny vylúčené z prepravy

Bicykle, surfové dosky, nafukovacie člny, plynové alebo kyslíkové bomby, domáce zvieratá a batožiny prekračujúce colné limity (kartóny cigariet, piva alebo iného alkoholu, sudy piva, zbrane, omamné alebo chemické látky podliehajúce zvláštnym vývozným prepravným predpisom).

Dôležité informácie

 • V prípade zakúpenia samostatného cestovného lístka (bez ubytovacích služieb) je cena cestovného stanovená podľa jednotlivých cieľových destinácií.
 • Skupinám a kolektívom  zabezpečujeme pristavenie autobusu do miesta bydliska v rámci celej SR. Účtujeme výhodné ceny!
 • Každá osoba musí mať vlastné sedadlo, teda aj zakúpený lístok.
 • Autobusy nie sú vybavené zapínacími pásmi na detské autosedačky.
 • Pristavenie autobusu v nástupnom mieste je vždy 15 minút pred stanovenou hodinou odchodu.
 • CK si vyhradzuje právo na zmenu hodiny odchodu, príp. zmenu trasy autobusu.
 • CK si vyhradzuje právo vylúčiť zo zájazdu osoby podnapité, osoby pod vplyvom omamných látok alebo osoby, správajúce sa nevhodne (a to aj slovne) ako voči ostatným klientom, tak voči vodičom či sprievodcom. Vylúčenie z prepravy na základe niektorého z týchto dôvodov je celkom bez náhrady. Vo všetkých autobusoch je zákaz fajčenia.
 • CK nenesie zodpovednosť za prípadné meškanie dopravných prostriedkov a z toho vyplývajúcich následkov, pokiaľ k tomu došlo zásahom vyššej moci alebo niektorou skutočnosťou, ktorú CK nemohla ovplyvniť alebo jej zabrániť.