Postup pri objednaní zájazdu

 • Rezervácia: osobne, elektronicky, telefonicky.
 • Platba zálohy: 50 % z celkovej ceny zájazdu (pri osobnej objednávke ihneď, v prípade elektronickej objednávky do dvoch pracovných dní).
 • Spôsob platenia: v hotovosti, platobnou kartou, bankovým prevodom (variabilný symbol doloží CK), faktúrou na vyžiadanie.
 • Doplatok ceny: 30 dní pred nástupom na zájazd.
 • Pokyny na cestu: zasielame 5 pracovných dní pred odchodom (väčšinou elektronicky).
 • Voucher: len pri zájazdoch individuálnou dopravou. Pri pobytoch autobusovou dopravou  „Zmluva o obstarní zájazdu“ a pokyny na cestu zastupujú voucher.

V prípade zájazdov Last Minute sú lehoty platobných podmienok skrátené a pokyny na cestu sú vydávané ihneď po zaplatení zájazdu. Komplexné cestovné poistenie Európskej cestovnej poisťovne  je možné objednať najneskôr pri poslednom doplatku ceny zájazdu.

Stanovenie ceny

Cena za pobyt je vždy závislá od počtu platiacich osôb ubytovaných v jednej ubytovacej jednotke. Pri pobyte v karavane máte dve možnosti:

 • objednať si celý karavan, pričom každý zaplatí cenu stanovenú v príslušnej cenovej tabuľke, podľa skutočného počtu platiacich osôb ubytovaných v karavane 
 • objednať si iba 1/2 lôžka v karavane, to znamená, že budete mať k celý karavan pre seba, ale s paušálnym doplatkom za neobsadené lôžka

Dĺžka a rozsah zájazdu

Dĺžka a rozsah zájazdu je v ponuke zájazdov 2024 vyjadrená počtom dní a nocí. Do celkového počtu dní autobusových zájazdov sú zahrnuté aj dni určené na cestu do miesta pobytu a späť, aj v prípadoch, kedy je doprava organizovaná v nočných, príp. ranných hodinách. Pri pobytoch s vlastnou dopravou je dĺžka pobytu vyjadrená počtom nocí strávených v mieste pobytu.

 • Zájazdy uvedené v cenníkových tabuľkách je možné zakúpiť s autobusovou alebo vlastnou dopravou
 • Prvý dátum v tabuľke je dňom odchodu autobusu zo Slovenska.
 • Posledný dátum v tabuľke je dňom návratu autobusu na Slovensko
 • Ubytovanie v karavanoch a penziónoch prebieha po 14 hod. 
 • Účastníci ukončia pobyt deň pred dňom uvedeným v tabuľke a to do 9 hod.
 • Účastníci s vlastnou dopravou začínajú pobyt nasledujúci deň po dni uvedenom v tabuľke po 14 hod. a ukončia pobyt deň pred dňom uvedeným v tabuľke a to do 9 hod.
 • Pri leteckých zájazdoch  sa termín uvedený v tabuľke zhoduje s dňom odletu a príletu, zároveň sú tieto dni začiatkom a ukončením pobytu.

Hodnotenie ubytovania podľa CK

Pre lepšiu orientáciu v našej ponuke sme naše zájazdové lokality označili ** až *****. Toto označenie je subjektívnym názorom cestovnej kancelárie, v prevažnej väčšine sa stotožňuje s oficiálnou kategorizáciou danej krajiny. Pri udeľovaní nášho „ratingu“ sme hodnotili: upravenosť a technickú úroveň ubytovania, úroveň a údržbu sociálnych zariadení v kempingu, stupeň vybavenosti (bazén, športoviská, reštaurácie, obchod atď.), ponúkané služby a animačné programy, polohu ubytovania, dostupnosť kultúrneho a spoločenského vyžitia v okolí. 

Ubytovanie v kempingu

Kemping v Taliansku, kde naša CK zabezpečuje ubytovanie zodpovedá medzinárodnému štandardu. V kempe sa nachádza recepcia, v tesnej blízkosti reštaurácia, obchod s potravinami a dostatočné množstvo sociálnych zariadení s WC a sprchami s tečúcou teplou/studenou vodou. V plnej sezóne je stredisko veľmi zaplnené, čomu zodpovedá i ruch v kempe a na pláži. Môže vzniknúť problém s teplou vodou v čase, kedy sa väčšina rekreantov chodí sprchovať.
Prideľovanie karavanov sa prevádza v CK s ohľadom k termínu objednávky zájazdu. Delegát, ktorý vykonáva ubytovanie, nemôže v mieste pobytu uvedenú skutočnosť nijako ovplyvniť. Každý kemping má svoj poriadok, ktorý sú klienti povinní dodržiavať, rovnako ako vnútorný poriadok CK EZOTOUR, určený pre pobyt v karavanoch. Nerešpektovanie a opakované hrubé porušovanie poriadku kempu (rušenie nočného kľudu, nerešpektovanie popoludňajšej „siesty“ a pod.) môže byť dôvodom na vyhostenie z ubytovacieho zariadenia bez náhrady. Vo výbave karavanov nie je z hygienických dôvodov posteľná bielizeň. Prestieradlo na dvojposteľ, posteľnú bielizeň na deku a malý vankúš je nutné mať vlastné. Ak použijete vlastný spací vak, je nutné si zároveň vziať prestieradlo a posteľnú bielizeň na vankúš. Upozorňujeme, že v karavanoch sa nesmú používať akékoľvek vlastné výkonné elektrospotrebiče (fény, varné kanvice, kúrenie, elektrický varič, ako aj sociálne zariadenie. CK neručí za zmeny dopravnej situácie v okolí ubytovacieho zariadenia a iné zdroje nezavineného hluku (stavebný ruch a pod).
Každé stredisko, v ktorom CK ponúka ubytovanie, rozlišuje hlavnú a vedľajšiu sezónu (viď cenové tabuľky). Upozorňujeme na skutočnosť, že v období vedľajšej sezóny nemusia byť všetky služby k dispozícii alebo len obmedzene (obchody, reštaurácie, ponuka výletov a animácií). CK nenesie zodpovednosť za prípadné nedorozumenia s ostatnými klientmi a hluk v ubytovacích jednotkách a v ich okolí.

Oprávnenia na používanie ubytovacích zariadení CK

Izby v penziónoch, karavany a priestory vyhradené pre klientov CK EZOTOUR smú používať len osoby menovite uvedené v platnej zmluve o zájazde/objednávke služieb.
Užívanie ubytovacej jednotky inou osobou je považované za hrubé porušenie Všeobecných zmluvných podmienok a môže byť dôvodom na okamžité zrušenie zmluvy o zájazde/objednávky služieb zo strany CK bez náhrady. Dohlásenie osôb na mieste pobytu je možné vykonať len ihneď po príchode, skôr než dôjde k ubytovaniu. Zmenu možno vykonať len so súhlasom CK – prostredníctvom nášho delegáta, ktorý je oprávnený údaje doplniť a vykonať doúčtovanie podľa platného cenníka, pričom cena za pobyt pre osoby už uvedené v zmluve o zájazde/objednávke služieb sa nemení! 

Kaucia /kemping

Klienti cestujúci do karavanov sú povinní pred nástupom na ubytovanie zložiť kauciu vo výške 50 € na ubytovaciu jednotku/karavan. Kauciu preberá delegát CK a prevzatie potvrdí svojím podpisom na voucheri príp. v pokynoch na cestu. Pri odchode, po prevzatí upratanej a nepoškodenej ubytovacej jednotky vráti delegát zodpovedajúcu čiastku. Ak si klient neprevezme pri odchode túto kauciu, zaniká mu právo na neskoršie vyrovnanie! 

Upratovanie karavanu /kemping

Pri pobytoch v karavanoch nie je upratovanie zahrnuté v cene pobytu. Priebežné i záverečné upratovanie vykonávajú klienti sami podľa pokynov delegáta, ktorý po ukončení pobytu vykonáva jeho kontrolu. Nevykonané alebo nedostatočné upratovanie môže byť dôvodom k neprevzatiu ubytovacej jednotky. Na zabezpečenie dodatočného upratovania môže byť použitá aj kaucia, zložená klientom.
V deň ukončenia pobytu je nutné odovzdať ubytovacie zariadenie vždy čisté a upratané. Tieto úkony klienti vykonávajú sami podľa pokynov delegáta. K úhrade účtovanej čiastky môže byť použitá kaucia. Delegát, správca kempu resp. zástupca ubytovateľa vykonáva inventárnu kontrolu.

Posteľná bielizeň /kemping

Klientom ponúkame možnosť prenajatia posteľnej bielizne v cene 20 €/os/pobyt. Posteľná bielizeň môže byť bavlnená alebo z netkanej textílie. Uteráky a osušky má klient svoje osobné.

Úhrada škod vzniknutých v priebehu pobytu

Škody spôsobené klientmi na zariadení CK sa hradia priamo v mieste pobytu delegátovi CK, podľa platného cenníka. Úhrada sa vykonáva v eurách oproti vydanému dokladu. CK má právo odpočítať z kaucie škody spôsobené počas pobytu.

Striedanie turnusov

Príchod do všetkých pobytových miest je naplánovaný v ranných, resp. dopoludňajších hodinách (podľa vzdialenosti strediska). Ubytovanie prichádzajúcich klientov prebieha podľa pokynov delegáta po 14 hodine. Upozorňujeme, že do doby ubytovania a po ukončení ubytovania nie je možné ubytovacie zariadenia užívať. Tento čas je vhodné stráviť napr. pobytom pri mori. Osoby končiace pobyt opustia ubytovacie zariadenie do 9 hodiny a batožinu uložia na určené miesto. CK nepreberá zodpovednosť za uložené batožiny ani za jej obsah a nezabezpečuje ich stráženie.
Odchod autobusov z miesta pobytov späť do SR je spravidla v popoludňajších až večerných hodinách a riadi sa pokynmi delegáta; CK si vyhradzuje právo na zmenu hodiny odchodu. Posledný deň vášho zájazdu je návrat do SR na miesto odchodu.

Stály delegát v mieste pobytu

Vo väčšine stredísk, kde naša CK zabezpečuje ubytovanie, je slovensky hovoriaci stály delegát CK. Jeho charakteristickým znakom je každodenná prítomnosť v stredisku s pravidelnými konzultačnými hodinami. Je ubytovaný priamo v ubytovacom zariadení alebo v jeho blízkosti a je pripravený sám alebo v spolupráci s CK a našimi zahraničnými partnermi pomáhať pri riešení vašich prípadných problémov a požiadaviek. Delegát plní súčasne aj funkciu správcu, ktorý okrem delegátskych služieb (ubytovanie klientov, informačné stretnutia, zabezpečovanie fakultatívnych výletov a pod), rieši aj technické problémy s inventárom CK, dohliada na dodržiavanie vnútorného poriadku CK EZOTOUR určeného pre pobyt v daných stredikách. Je právoplatným zástupcom CK v mieste pobytu so všetkými právami a povinnosťami voči klientom, ktoré vyplývajú zo Všeobecných zmluvných podmienok CK EZOTOUR.
Naši delegáti vám v mieste pobytu ponúknu možnosť fakultatívnych výletov miestnych organizátorov, ktoré si môžete prostredníctvom nich objednať. CK nezodpovedá za prevedenie a priebeh výletov miestnych organizátorov ani za nerešpektovanie písomných pokynov delegáta uvedených na infotabuli. Dovoľujeme si vás upozorniť, že všetky prípadné chyby na službách poskytovaných CK EZOTOUR, ktoré by mohli byť dôvodom neskoršej reklamácie, je nutné okamžite hlásiť delegátovi, ktorého povinnosťou je chyby odstrániteľné vyriešiť na mieste tak, aby váš pobyt bol sprevádzaný len príjemnými zážitkami. Aby sme predišli niektorým nedorozumeniam, ktoré vznikajú pri reklamácii, zoznámte sa prosím, dôkladne so Všeobecnými zmluvnými podmienkami.

Zdravotné zabezpečenie

Delegáti CK sú nápomocní pri riešení vašich eventuálnych zdravotných problémov, ale nemôžu zastúpiť funkciu lekára, lekárne alebo sanitky. V takýchto prípadoch jednoznačne odporúčame kontaktovať asistenčnú službu, viazanú na Vami uzavreté liečebné poistenie do zahraničia. Vo všetkých pobytových miestach je v blízkosti ubytovacích kapacít zdravotné zariadenie alebo ordinácia s lekárom. Vo vlastnom záujme má každý účastník so sebou vlastnú lekárničku prvej pomoci, osobné lieky a finančnú rezervu na krytie lekárskych úkonov.

Čo by Vás nemalo prekvapiť

Na zájazdoch do prímorských krajín je potrebné počítať s výskytom lezúceho aj lietajúceho hmyzu. Preto vám odporúčame mať so sebou aj prípravky proti nemu. Nevyhnutné sú tiež opaľovacie krémy s vyšším ochranným faktorom, slnečné okuliare a prípadne i obuv do vody.